häzirki ýagdaýy: Gemi Mody>Programma meýdany>zawod binasy
zawod binasyHaryt maglumatlary
ösümlik

Gije işlemek üçin ykjam göteriji platformany ulanmakdan gaça durup bilmeris, şonuň üçin iş ýerinde ýeterlik yşyklandyryş enjamlarynyň we giň işleýiş aralygynyň bardygyny üpjün etmek islesek, ýakyn enjamlardan we binalardan belli bir aralyk saklamalydyrys, şonuň üçin Nook çaknyşar. Mundan başga-da, ykjam göteriji platforma ýokary elektrik liniýalarynyň aşagynda işlemeli däldir we çaknyşmazlyk üçin bu setirleri urmazdan ozal ýokary galmalydyr.

Lift öndürijisi hemmelere ýatladýar: Götermek işinde, göçürijileriň islegine görä hereket etmäge we ýerini üýtgetmäge ýol berilmeýär. Eger çykaryjylar düzedilmeli bolsa, agyr zatlar ilki bilen taşlanmaly we soňra düzedilmeli. Aboveokardakylar şu gün paýlaşýan lift öndürijileriniň käbiri. Gije ykjam liftleri ulanmagyň çäreleri barada, teker könelmeginiň öňüni alyş usullary bilen paýlaşaýyn:

Jübi göteriji platformanyň aşa agramy, esasan, stolda ulanylýan polat plastinanyň galyňlygynyň ýokarlanmagy we diregiň hasasynyň we galyňlygynyň ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydyr. Şeýle platformanyň bahasy birneme ýokary bolsa-da, amaly taýdan gaty güýçli. Platforma stolunyň galyňlygy ýokarlanýar, bu teoretiki taýdan ýük göterýän agramy artdyryp bilýär we stoly tekiz saklap bilýär we uzak wagtlap deformasiýa edip bilmeýär. Çeňňekleriň galyňlygynyň güýçlendirilmegi, lifti götermek we düşürmek wagtynda has gowy durnuklylygy saklap biler we has köp göterijilik ukybyna eýe, käwagt deňagramsyz ýük bar bolsa-da, strutlar deformasiýa ýa-da döwülmez.

TAGSbelligi:
Baglanyşyklyzawod binasymaslahat beriň
Yüklemek köprüsi Yüklemek köprüsi Gemi Mody Gemi Mody
  •   +86
  •   +1
  •   +355
  •   +213
  •   +93
  •   +54
  •   +971
  •   +297
  •   +968
  •   +994
  •   +247
  •   +20
  •   +251
  •   +353
  •   +372
  •   +376
  •   +244
  •   +1
  •   +1
  •   +43
  •   +61
  •   +853
  •   +1
  •   +675
  •   +1
  •   +92
  •   +595
  •   +970
  •   +973
  •   +507
  •   +55
  •   +375
  •   +1
  •   +359
  •   +1
  •   +389
  •   +229
  •   +32
  •   +354
  •   +1
  •   +48
  •   +387
  •   +591
  •   +501
  •   +267
  •   +975
  •   +226
  •   +257
  •   +850
  •   +240
  •   +45
  •   +49
  •   +670
  •   +228
  •   +1
  •   +1
  •   +7
  •   +593
  •   +291
  •   +33
  •   +298
  •   +689
  •   +594
  •   +590
  •   +39
  •   +63
  •   +679
  •   +358
  •   +238
  •   +500
  •   +220
  •   +242
  •   +243
  •   +57
  •   +506
  •   +1
  •   +299
  •   +995
  •   +53
  •   +590
  •   +1
  •   +592
  •   +7
  •   +509
  •   +82
  •   +31
  •   +599
  •   +1
  •   +382
  •   +504
  •   +686
  •   +253
  •   +996
  •   +224
  •   +245
  •   +1
  •   +233
  •   +241
  •   +855
  •   +420
  •   +263
  •   +237
  •   +974
  •   +1
  •   +269
  •   +383
  •   +225
  •   +965
  •   +385
  •   +254
  •   +682
  •   +599
  •   +371
  •   +266
  •   +856
  •   +961
  •   +370
  •   +231
  •   +218
  •   +423
  •   +262
  •   +352
  •   +250
  •   +40
  •   +261
  •   +960
  •   +356
  •   +265
  •   +60
  •   +223
  •   +692
  •   +596
  •   +230
  •   +222
  •   +1
  •   +1
  •   +976
  •   +1
  •   +880
  •   +51
  •   +691
  •   +95
  •   +373
  •   +212
  •   +377
  •   +258
  •   +52
  •   +264
  •   +27
  •   +211
  •   +674
  •   +505
  •   +977
  •   +227
  •   +234
  •   +683
  •   +47
  •   +672
  •   +680
  •   +351
  •   +81
  •   +46
  •   +41
  •   +503
  •   +685
  •   +381
  •   +232
  •   +221
  •   +357
  •   +248
  •   +966
  •   +590
  •   +239
  •   +290
  •   +1
  •   +1
  •   +378
  •   +508
  •   +1
  •   +94
  •   +421
  •   +386
  •   +268
  •   +249
  •   +597
  •   +677
  •   +252
  •   +992
  •   +886
  •   +66
  •   +255
  •   +676
  •   +1
  •   +1
  •   +216
  •   +688
  •   +90
  •   +993
  •   +690
  •   +681
  •   +678
  •   +502
  •   +58
  •   +673
  •   +256
  •   +380
  •   +598
  •   +998
  •   +34
  •   +30
  •   +852
  •   +65
  •   +687
  •   +64
  •   +36
  •   +963
  •   +1
  •   +374
  •   +967
  •   +964
  •   +98
  •   +972
  •   +39
  •   +91
  •   +62
  •   +44
  •   +1
  •   +246
  •   +962
  •   +84
  •   +260
  •   +235
  •   +350
  •   +56
  •   +236